SVØMNING

VEDTÆGTER FOR SGIF SVØMNING

Vedtægter for Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings svømmeforening

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings svømmeforening, almendeligvis benævnt Snedsted Svømmeklub.

Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

Foreningen er medlem af de forarbejdet nødvendige organisationer og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 Formål
Snedsted Svømmeklubs hovedformål er ud fra det frivillige foreningsarbejde – ved idræt og anden kulturel virke at fremme den folkelige oplysning.

Foreningens primære aktivitet består i at gennemføre aktiviteter inden for svømmesporten i Snedsted-området.

Andre aktivitetsområder kan optages efter nærmere aftale med SGIF’s hovedforening.

§3 Medlemskab
Aom aktivt eller passivt medlem af Snedsted Svømmeklub optages enhver, som ønsker at være aktiv udøver af idrætsaktivitet i foreningen, eller som ønsker via passivt medlemskab at støtte foreningens aktiviteter.

§ 4 Kontingent
Kontingentet for aktivt og passivt medlemskab fastsættes for et år af gangen af bestyrelsen.

§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om årligt inden udgangen af 1. kvartal.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Damt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har man, når man er fyldt 16 år. Valgbarhedsalderen er 16 år. Forældre til børn under 16 år er valgbare og har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse i pressen/opslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødes antal.

§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamlinge skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.
§ 7 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være fra bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (mindst én mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).

Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skreftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslående post.

Afstemning skal, såfremt 1 medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

 § 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftelig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angåe mødets ledelse, afstemning m.m gælder de samme bestemmelser som for sen ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelse – valg
Bestyrelsen for Snedsted Svømmeklub varetager den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, supplenter for 1 år. Bestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen for SGIF’s hovedforening.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer den samlede bestyrelse sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Regnskabsfumktionen kan varetages af en person udenfor bestyrelsen.

§ 10 Foreningens relation til SGIF’s hovedforening
Foreningen Snedsted Svømmeklub vil ved sin stiftelse blive tilknyttet SGIF’s hovedforening. Snedsted Svømmeklub er repræsenteret af en bestyrelsesvalgt repræsentant i SGIF’s hovedforenings bestyrelse. Enhver beslutning af væsentlig karekter i Snedsted Svømmeklub skal forelægges SGIF’s hovedforenings bestyrelse.

Snedsted Svømmeklub kan indgå samarbejdsaftale med en anden idrætsforening, et selskab eller med en kommunal institution eller fritifsordning med samtidig underretning til hovedforeningen.

Snedsted Svømmeklub kan tilknytte sig/udmelde sig af de relevante specialforbund med samtidig underretning til hovedforeningen.

Snedsted Svømmeklub kan udmelde sig af SGIF’s hovedforening med 6 måmeders forudgående varsel til udgangen af et kontingentår. Beslutning om udmeldelse træffes på foreningens generalforsamling. Snedsted Svømmeklub kan ekskluderes af SGIF’s hovedforening, hvis foreningen ikke lever op til hpvedforeningens overordende formål. Ved udmeldelse eller eksklusion mister foreningen retten til at anvende navnet SGIF.

§ 11 Tegningsret
Foreningen Snedsted Svømmeklubs bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fører en protokol over dens forhandlinger. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Snedsted Svømmeklub kan disponere i forhold, der alene vedrører foreningen, og i sådanne forhold tegnes foreningen af dens formand. Dog tegnes foreningen, ved økonomiske dispositioner, af dens formand og dens kasserer.

I alle forhold der i henhold til vedtægterne kræver medvirken af foreningen træder næstformanden, ved formandens forfald, i hans sted.

§ 12 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinærer generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Snedsted Svømmeklubs bestyrelse laver senest 1. april budget for det indeværende år.

§ 13 Revision
Foreningen har 2 revisorer. På den ordinærer generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren er på valg hvert andet år og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisonsformen er regnskabsmæssigt revision, og driftregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse foreningens regnskab og beholdninger.

§ 14 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst én mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.

Når der er forslag til forandringer af vedtægterne skal det fremgå af generalforsamlingens offentliggørelse i pressen/opslag.

§ 15 Foreningens opløsning
Bestemmelse om Snedsted Svømmeklubs opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst én mere end halvdelen af afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er til stede.

I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde SGIF’s hovedforening og anvendes til ungdoms- og idrætsarbejde i Snedsted og omegn i overensstemmelse med hovedforeningens vedtægter.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. februar 2009.
 
……………………………
Dirigent
HOLDTILMELDNING
Her kan du tilmelde dig
hold og aktiviteter
under SGIF
BOOKING
Her kan du se,
hvornår lokaler
og baner er ledige
VORES SPONSORER
SGIF Snedsted | Østerallè 10 | 7752 Snedsted | Telefon +45 28956151 | CVR. 29247439