HOVEDFORENNGEN

Vedtægter for SGIF


 
 
 
Vedtægter for Snedsted Gymnastik-
og Idrætsforenings Hovedforening
 
                                                                                                       
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforening, almindeligvis forkortet til SGIF’s hovedforening.
    
Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.
 
Foreningen er medlem af de for arbejdet nødvendige organisationer og er underlagt disses love og bestemmelser.
 
§ 2 Formål
Foreningens formål er ud fra det frivillige foreningsarbejde – ved idræt og anden kulturel virke at fremme den folkelige oplysning.
 
Hovedforeningens primære opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte medlemsforeninger, således at foreningerne i Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening i
fællesskab fremstår som en bæredygtig enhed.
 
 

 
 
  Tekstboks: SGIF’s
støttefond

 
 
 
 

Radialdiagram 
 
 
§ 3 Aktiviteter
Hovedforeningens overordnede koordinerende funktion består i løsning af fælles opgaver omkring værdier og holdninger. Det er hovedforeningens bestyrelses opgave at sikre, at der i videst mulig omfang er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem foreningerne under SGIF’s hovedforening. Hovedforeningen afholder mindst et årligt fællesmøde for alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne i SGIF’s hovedforening.
 
Hovedforeningens koordinerende aktiviteter består i løsning af fælles indtægtsskabende aktiviteter som baller, koncerter, messer, Thy Rock, etc. Hovedforeningens bestyrelse kan give en medlemsforening tilladelse til selvstændig afvikling af lignende arrangementer eller deltagelse i indtægtsgivende aktivitet i samarbejde med anden forening eller organisation. Hovedforeningens bestyrelse træffer løbende beslutning om fordeling af hovedforeningens økonomiske resultat. SGIF Start indgår ikke i denne fordeling.
 
Aktiviteterne i medlemsforeningerne præsenteres på bestyrelsesmøder i hovedforeningen, og enhver beslutning af væsentlig karakter i medlemsforeningerne skal altid forelægges hovedforeningens bestyrelse.
 
Hovedforeningen har det overordnede ansvar for den fælles hjemmeside for foreningerne, som er medlem af Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforening.
 
§ 4 Medlemskab
Foreninger, som kan tilslutte sig Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforenings overordnede formål, kan optages som medlemsforening i hovedforeningen. Optagelse af en ny forening indstilles af hovedforeningens bestyrelse og besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
 
Foreninger som ikke lever op til de overordnede formål kan ekskluderes af hovedforeningen. Eventuel eksklusion indstilles af hovedforeningens bestyrelse og besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 
Enhver, som er aktivt eller passivt medlem af én af foreningerne under SGIF’s hovedforening -  SGIF Badminton, Snedsted Svømmeklub, SGIF Gymnastik, SGIF Fodbold, SGIF Kroket/petanque, SGIF Senioridræt, SGIF motion og SGIF Start - er samtidig aktivt eller passivt medlem af SGIF’s hovedforening.
 
Der kan tegnes personlige medlemskab i SGIF’s hovedforening for personer, som ikke er medlem af en enkeltforening. Medlemskabet betragtes som et passivt medlemskab. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Æresmedlemmer af SGIF indstilles af den respektive forening og vælges af hovedforeningens bestyrelse. Udnævnelsen sker på generalforsamlingen og gælder for livstid.
 
§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er SGIF’s hovedforenings øverste myndighed i alle anliggender.
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
 
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af de foreninger, som er medlem af SGIF’s hovedforening, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
 
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbarhedsalderen til hovedforeningens bestyrelse er 18 år. Stemmeret har man, når man er fyldt 16 år. Forældre til børn under 16 år er valgbare og har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse i pressen/opslag.
 
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 8. < > 
  § 7 Generalforsamlingens ledelse m. v.
  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være fra bestyrelsen.
   
  Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (mindst én mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).
   
  Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
   
  Afstemning skal, såfremt 1 medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.
   
  § 8 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
   
  For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
   
  § 9 Bestyrelse – valg
  Bestyrelsen er SGIF’s hovedforenings koordinerende myndighed. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
   
  Bestyrelsens vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
   
  Bestyrelsen for SGIF’s hovedforening består af én repræsentant fra hver forening som er medlem af hovedforeningen, og 4 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling, 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Der vælges en suppleant, som er på valg hvert år.
   
  Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer den samlede bestyrelse sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Regnskabsfunktionen kan varetages af en person udenfor bestyrelsen.
   
  § 10 Tegningsret
  Bestyrelsen for SGIF’s hovedforening fastsætter selv sin forretningsorden.
   
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
   
  Bestyrelsen fører en protokol over dens forhandlinger. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
   
  SGIF’s hovedforening kan disponere i forhold, der alene vedrører foreningen, og i sådanne forhold tegnes foreningen af dens formand. Dog tegnes foreningen, ved økonomiske dispositioner, af dens formand og dens kasserer.
I alle forhold, der i henhold til vedtægterne kræver medvirken af foreningen eller foreningens formand, træder næstformanden, ved formandens forfald, i hans sted.
§ 11 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Bestyrelsen skal inden 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisorerne.
 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
 
Foreningens bestyrelse laver senest 1. april budget for det indeværende år.
 
§ 12 Revision
Foreningen har to revisorer. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren er på valg hvert andet år og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede og påse at øvrige myndighedskrav er opfyldt. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynet med en påtegning.
 
Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse foreningens regnskab og beholdninger.
 
§ 13 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Når der er forslag til forandringer af vedtægterne skal det fremgå af generalforsamlingens offentliggørelse i pressen/opslag.
 
§ 14 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst en mere end halvdelen af afgivne stemmer er for forslaget.
 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er til stede.
 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvordan man skal forholde sig med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes i ungdoms- og idrætsarbejde i Snedsted og omegn.
 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. februar 2015.
 
 
 
……………………………          
Dirigent                                         
 
HOLDTILMELDNING
Her kan du tilmelde dig
hold og aktiviteter
under SGIF
BOOKING
Her kan du se,
hvornår lokaler
og baner er ledige
VORES SPONSORER
SGIF Snedsted | Østerallè 10 | 7752 Snedsted | Telefon +45 28956151 | CVR. 29247439