Snedsted Gymnastik og Idrætsforening

Svømning


Svømmestævne

Program

Bestyrelsen

Motionssvømning

Babysvømning
Voksenundervisning

Minitalent

Børn - Øvede

Familiehold
Vandgymnastik

Begynderhold fra 4 år

Pensionist - Motionssvømning

Vandaerobic

Talentsvømning

Vedtægter
Så er programmet for foråret 2023 klar. (Se undermenu)
Der er som altid mange spændende tilbud, som spænder vidt. Læs mere om de enkelte hold på holdenes sider i menuen til venstre.
Snedsted Svømmeklub har indgået ny sponsoraftale med Sparkassen Danmark.
Midt Vest cup 2022

Nu er Snedsted svømmeklubs talent svømmere på vej hjem fra Midt Vest cup i Struer🐬
Der blev slået rekorder og vundet 8 medaljer med hjem💪🏽🏊🏼‍♂️

Klubmesterskab 2022

Endelig fik vi igen lov til at afholde klubmesterskab i Snedsted svømmeklub, hvor der igen blev uddelt mange medaljer til vores dygtige svømmere.

Andreas Krabbe og Gustav Kjær modtog i år vores vandrepokaler.

STORT tillykke til alle medaljevindere og stor tak til alle svømmere og forældre for opbakningen.

Svømmestævne

Midt-Vest Cup III 2022
Vores dygtige svømmer på talent og minitalent har været til Midt-Vest Cup III 2022 i Vinderup søndag d. 9. jan 2022

Her blev det til 4 flotte medaljer, af både guld, sølv og bronze.

50m Fri:
Guld:     Andreas Krabbe
Sølv:      Mikkel Thomsen
Bronze:  Rasmus Nielsen

100m Fri:
Bronze:  Andreas Krabbe

På billedet ses fra venstre:
Sofie Horsbøl (træner), Andreas Krabbe, Rasmus Nielsen, Mikkel Thomsen, Frederica Holm Ramsgaard og Nicoline Mose
________________________________________________________________________________________________________________________________
Efter lang tids pause pga. COVID 19 var vores  dygtige mini talenter til begynderstævne i Durup svømmehal.

9 svømmere fra snedsted svømmeklub var søndag d. 7 november til svømmestævne i Durup.

Det var rigtig dejlig at kunne komme ud til stævne igen.

På billedet er

Forrest fra venstre: Asger, Christian, Sara, Merle og Nicoline
.
Bagerst fra venstre: Træner Louise, Frederica, Rasmus, Gustav, Mikkel og træner Sofie.

Svømme program

BESTYRELSEN

Motionssvømning

Er for alle som gerne vil dyrke motion i eget tempo og distance.

Babysvømning

Babysvømning foregår i vores vamtvandsbassin, og aldersmæssigt er børnene 0-3 år.
Mor og far er med i vandet, og der bliver lavet mange tilvænningsøvelser i vandet, men en stor del af at være til babysvømning er at få en god oplevelse med sit barn.
Omklædning foregår ved de omklædningsrum, som er i forbindelse med varmvandsbassinet.

Instruktør:

Kristina Jensen 

Voksenundervisning

Voksenundervisning er for alle, som gerne vil dyrke lidt motion i eget tempo og distance. Her er mulighed far at få undervisning, hvis man ikke har lært at svømme.

Minitalent

Mini-talenthold.
Her er svømmerne ca. i 10 års alderen, hvor de begynder at svømme på den lange led i bassinet. Man finpudser svømmearterne, og svømmerne bliver mere udholdende.
Svømmerne får endvidere mulighed for, at komme med til nogle få stævner.

Instruktører:

Morten Horsbøll
Jan Bojesen

Børn - Øvede

Undervisningen er for børn, som har gået til svømning i 1-2 sæsoner.
Børnene begynder at lære de forskellige svømmearter

Familiehold

Familiehold er hvor hele familien kan tage til svømning sammen. Børnene får lidt undervisning, mens forældrene får en svømmetur. Der er dog stadig plads til leg og hygge med familien.

Vandgymnastik

Vandgymnastik er for alle aldre - unge som ældre.
En god måde at få motion og kondition på, samt hyggeligt samvær. Vandgymnastik er hvor man ved hjælp af vandet skaber modstand, og derved styrker musklerne.

Instruktør:
 
Charlotte Vestergaard

Begynderhold fra 4 år

Holdet er for børn i 4-5 års alderen, som starter med at gå til undervisning.
Børnene starter med vandtilvænning gennem leg i vandet, og med små svømmeøvelser.
Der er hjælpe-instruktører i vandet.

Pensionistsvømning

Er formiddagssvømning for ældre, som gerne vil dyrke lidt motion, samt have lidt hyggeligt samvær med andre

Vandaerobic

Vandaerobic er for alle, som gerne vil have styrket musklerne, bedre kondition, og måske få smidt et par kilo.
Vanaerobic ligner lidt vandgymnastik, men der er mere fart på!

Instruktør:

Susanne Futtrup

Talentsvømning

På talentholdet træner man 2-3 gange om ugen. Her bliver man en virkelig god svømmer, og man får en god kondition. Der er mulighed for at tilmelde sig en del stævner, og man træner målrettet efter det.

Instruktør:

Sofie Horsbøl
Louise Hove
Morten Horsbøll

Vedtægter for SGIF Svømning

Vedtægter for Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings svømmeforening

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings svømmeforening, almendeligvis benævnt Snedsted Svømmeklub.

Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

Foreningen er medlem af de forarbejdet nødvendige organisationer og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 Formål
Snedsted Svømmeklubs hovedformål er ud fra det frivillige foreningsarbejde – ved idræt og anden kulturel virke at fremme den folkelige oplysning.

Foreningens primære aktivitet består i at gennemføre aktiviteter inden for svømmesporten i Snedsted-området.

Andre aktivitetsområder kan optages efter nærmere aftale med SGIF’s hovedforening.

§3 Medlemskab
Aom aktivt eller passivt medlem af Snedsted Svømmeklub optages enhver, som ønsker at være aktiv udøver af idrætsaktivitet i foreningen, eller som ønsker via passivt medlemskab at støtte foreningens aktiviteter.

§ 4 Kontingent
Kontingentet for aktivt og passivt medlemskab fastsættes for et år af gangen af bestyrelsen.

§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om årligt inden udgangen af 1. kvartal.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Damt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har man, når man er fyldt 16 år. Valgbarhedsalderen er 16 år. Forældre til børn under 16 år er valgbare og har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse i pressen/opslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødes antal.

§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamlinge skal mindst indeholde følgende punkter:
  • Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

§ 7 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være fra bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (mindst én mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).

Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skreftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslående post.

Afstemning skal, såfremt 1 medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

 § 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftelig over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angåe mødets ledelse, afstemning m.m gælder de samme bestemmelser som for sen ordinære generalforsamling.

§ 9 Bestyrelse – valg
Bestyrelsen for Snedsted Svømmeklub varetager den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, supplenter for 1 år. Bestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen for SGIF’s hovedforening.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer den samlede bestyrelse sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Regnskabsfumktionen kan varetages af en person udenfor bestyrelsen.

§ 10 Foreningens relation til SGIF’s hovedforening
Foreningen Snedsted Svømmeklub vil ved sin stiftelse blive tilknyttet SGIF’s hovedforening. Snedsted Svømmeklub er repræsenteret af en bestyrelsesvalgt repræsentant i SGIF’s hovedforenings bestyrelse. Enhver beslutning af væsentlig karekter i Snedsted Svømmeklub skal forelægges SGIF’s hovedforenings bestyrelse.

Snedsted Svømmeklub kan indgå samarbejdsaftale med en anden idrætsforening, et selskab eller med en kommunal institution eller fritifsordning med samtidig underretning til hovedforeningen.

Snedsted Svømmeklub kan tilknytte sig/udmelde sig af de relevante specialforbund med samtidig underretning til hovedforeningen.

Snedsted Svømmeklub kan udmelde sig af SGIF’s hovedforening med 6 måmeders forudgående varsel til udgangen af et kontingentår. Beslutning om udmeldelse træffes på foreningens generalforsamling. Snedsted Svømmeklub kan ekskluderes af SGIF’s hovedforening, hvis foreningen ikke lever op til hpvedforeningens overordende formål. Ved udmeldelse eller eksklusion mister foreningen retten til at anvende navnet SGIF.

§ 11 Tegningsret
Foreningen Snedsted Svømmeklubs bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fører en protokol over dens forhandlinger. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Snedsted Svømmeklub kan disponere i forhold, der alene vedrører foreningen, og i sådanne forhold tegnes foreningen af dens formand. Dog tegnes foreningen, ved økonomiske dispositioner, af dens formand og dens kasserer.

I alle forhold der i henhold til vedtægterne kræver medvirken af foreningen træder næstformanden, ved formandens forfald, i hans sted.

§ 12 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinærer generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Snedsted Svømmeklubs bestyrelse laver senest 1. april budget for det indeværende år.

§ 13 Revision
Foreningen har 2 revisorer. På den ordinærer generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren er på valg hvert andet år og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisonsformen er regnskabsmæssigt revision, og driftregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse foreningens regnskab og beholdninger.

§ 14 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst én mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.

Når der er forslag til forandringer af vedtægterne skal det fremgå af generalforsamlingens offentliggørelse i pressen/opslag.

§ 15 Foreningens opløsning
Bestemmelse om Snedsted Svømmeklubs opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst én mere end halvdelen af afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er til stede.

I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde SGIF’s hovedforening og anvendes til ungdoms- og idrætsarbejde i Snedsted og omegn i overensstemmelse med hovedforeningens vedtægter.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. februar 2009.
 
……………………………
Dirigent
 
Tilmeld dig aktivitet og hold
Her kan du tilmelde dig hold og aktiviteter under SGIF
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores side
Snedsted Gymnastik og Idrætsforening | Øster Alle 10 | 7752 Thisted | Se tlf. nr. felt kontakt