Snedsted Gymnastik og Idrætsforening

Hovedforeningen


Hovedbestyrelsen

Vedtægter

 
SGIF Innovation

Samarbejdspartner

 
Årets Leder

Logomanual


 

Overordnet er det ifølge SGIF’s hovedforenings vedtægter hovedforeningens formål ud fra det frivillige foreningsarbejde – ved idræt og anden kulturel virke at fremme den folkelige oplysning.

SGIF’s hovedforenings primære opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte medlemsforeninger, således at foreningerne i Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening i fællesskab fremstår som en bæredygtig enhed.

Hovedforeningens overordnede koordinerende funktion består i løsning af fælles opgaver omkring værdier og holdninger. Det er hovedforeningens bestyrelses opgave at sikre, at der i videst mulig omfang er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem foreningerne under SGIF’s hovedforening. Hovedforeningen afholder mindst et årligt fællesmøde for alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne i SGIF’s hovedforening.

Hovedforeningens koordinerende aktiviteter består i løsning af fælles indtægtsskabende aktiviteter som baller, koncerter, messer, Thy Rock, etc. Hovedforeningens bestyrelse træffer løbende beslutning om fordeling af hovedforeningens økonomiske resultat.

Aktiviteterne i medlemsforeningerne præsenteres på bestyrelsesmøder i hovedforeningen, og enhver beslutning af væsentlig karakter i medlemsforeningerne skal altid forelægges hovedforeningens bestyrelse.

Hovedforeningen har det overordnede ansvar for den fælles hjemmeside for foreningerne, som er medlem af Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforening.

(lettere bearbejdet fra SGIF Hovedforenings vedtægter)

HOVEDBESTYRELSENS MEDLEMMER

Bestyrelsen for SGIF`s Hovedforening består af 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen plus 1 medlem fra hver forening under SGIF - ialt 10 medlemmer.
Ledelsen
Formand
Malene Krabbe
Enehøjvej 2
7752 Snedsted
Mobil: 61688404
Næstformand
Camilla Dahl Christensen
Hovedgaden 121
7752 Snedsted
Mobil: 30662664
Sekretær
Lotte Pilgaard
Stenbjergvej 44
7752 Snedsted
Mobil: 61331288
Bestyrelsesmedlem og Kasserer
Ida Rytter
Beerstedvej 3
7752 Snedsted
Mobil: 21718241
Repræsentant for motion
Brian Stüker
Møgelvej 23
7752 Snedsted
Mobil: 41745000
Repræsentant for kroket/petanque
Frands Svendsen
Rosenvænget 39
7752 Snedsted
Mobil: 21755495
Repræsentant for svømning
Heine Madsen
Legårdsvej 10
7752 Snedsted
Mobil: 91520183
Repræsentant for senioridræt
Laurids Mortensen
Sundbyvej 228
7950 Erslev
Mobil: 29113949
Repræsentant for fodbold
Tina Husted
Hørstedvej 16
7752 Snedsted
mobil: 29439294
Repræsentant for badminton/tennis
Ole Larsen
Søndergade. 3
7752 Snedsted
Mobil: 40156810
Repræsentant for gymnastik
Camilla Dahl Christensen
Hovedgaden 121
7752 Snedsted
Mobil: 30662664
 
Suppleant
Lone Korsgaard
Holmegårdsvej 2
7752 Snedsted
Mobil: 21288095

VEDTÆGTER

Vedtægter for Snedsted Gymnastik-
og Idrætsforenings Hovedforening
 
                                                                                                       
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforening, almindeligvis forkortet til SGIF’s hovedforening.
    
Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.
 
Foreningen er medlem af de for arbejdet nødvendige organisationer og er underlagt disses love og bestemmelser.
 
§ 2 Formål
Foreningens formål er ud fra det frivillige foreningsarbejde – ved idræt og anden kulturel virke at fremme den folkelige oplysning.
 
Hovedforeningens primære opgave er at koordinere samarbejdet mellem de enkelte medlemsforeninger, således at foreningerne i Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening i
fællesskab fremstår som en bæredygtig enhed.
 
 

 
 
  Tekstboks: SGIF’s
støttefond

 
 
 
 

Radialdiagram 
 
 
§ 3 Aktiviteter
Hovedforeningens overordnede koordinerende funktion består i løsning af fælles opgaver omkring værdier og holdninger. Det er hovedforeningens bestyrelses opgave at sikre, at der i videst mulig omfang er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem foreningerne under SGIF’s hovedforening. Hovedforeningen afholder mindst et årligt fællesmøde for alle bestyrelsesmedlemmer i foreningerne i SGIF’s hovedforening.
 
Hovedforeningens koordinerende aktiviteter består i løsning af fælles indtægtsskabende aktiviteter som baller, koncerter, messer, Thy Rock, etc. Hovedforeningens bestyrelse kan give en medlemsforening tilladelse til selvstændig afvikling af lignende arrangementer eller deltagelse i indtægtsgivende aktivitet i samarbejde med anden forening eller organisation. Hovedforeningens bestyrelse træffer løbende beslutning om fordeling af hovedforeningens økonomiske resultat. SGIF Start indgår ikke i denne fordeling.
 
Aktiviteterne i medlemsforeningerne præsenteres på bestyrelsesmøder i hovedforeningen, og enhver beslutning af væsentlig karakter i medlemsforeningerne skal altid forelægges hovedforeningens bestyrelse.
 
Hovedforeningen har det overordnede ansvar for den fælles hjemmeside for foreningerne, som er medlem af Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforening.
 
§ 4 Medlemskab
Foreninger, som kan tilslutte sig Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings hovedforenings overordnede formål, kan optages som medlemsforening i hovedforeningen. Optagelse af en ny forening indstilles af hovedforeningens bestyrelse og besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
 
Foreninger som ikke lever op til de overordnede formål kan ekskluderes af hovedforeningen. Eventuel eksklusion indstilles af hovedforeningens bestyrelse og besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 
Enhver, som er aktivt eller passivt medlem af én af foreningerne under SGIF’s hovedforening -  SGIF Badminton, Snedsted Svømmeklub, SGIF Gymnastik, SGIF Fodbold, SGIF Kroket/petanque, SGIF Senioridræt, SGIF motion og SGIF Start - er samtidig aktivt eller passivt medlem af SGIF’s hovedforening.
 
Der kan tegnes personlige medlemskab i SGIF’s hovedforening for personer, som ikke er medlem af en enkeltforening. Medlemskabet betragtes som et passivt medlemskab. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
 
Æresmedlemmer af SGIF indstilles af den respektive forening og vælges af hovedforeningens bestyrelse. Udnævnelsen sker på generalforsamlingen og gælder for livstid.
 
§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er SGIF’s hovedforenings øverste myndighed i alle anliggender.
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
 
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af de foreninger, som er medlem af SGIF’s hovedforening, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
 
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Valgbarhedsalderen til hovedforeningens bestyrelse er 18 år. Stemmeret har man, når man er fyldt 16 år. Forældre til børn under 16 år er valgbare og har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse i pressen/opslag.
 
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 8. < > 
  § 7 Generalforsamlingens ledelse m. v.
  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være fra bestyrelsen.
   
  Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (mindst én mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).
   
  Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
   
  Afstemning skal, såfremt 1 medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.
   
  § 8 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
   
  For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
   
  § 9 Bestyrelse – valg
  Bestyrelsen er SGIF’s hovedforenings koordinerende myndighed. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
   
  Bestyrelsens vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
   
  Bestyrelsen for SGIF’s hovedforening består af én repræsentant fra hver forening som er medlem af hovedforeningen, og 4 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling, 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Der vælges en suppleant, som er på valg hvert år.
   
  Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer den samlede bestyrelse sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Regnskabsfunktionen kan varetages af en person udenfor bestyrelsen.
   
  § 10 Tegningsret
  Bestyrelsen for SGIF’s hovedforening fastsætter selv sin forretningsorden.
   
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
   
  Bestyrelsen fører en protokol over dens forhandlinger. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
   
  SGIF’s hovedforening kan disponere i forhold, der alene vedrører foreningen, og i sådanne forhold tegnes foreningen af dens formand. Dog tegnes foreningen, ved økonomiske dispositioner, af dens formand og dens kasserer.
I alle forhold, der i henhold til vedtægterne kræver medvirken af foreningen eller foreningens formand, træder næstformanden, ved formandens forfald, i hans sted.
§ 11 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Bestyrelsen skal inden 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisorerne.
 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
 
Foreningens bestyrelse laver senest 1. april budget for det indeværende år.
 
§ 12 Revision
Foreningen har to revisorer. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren er på valg hvert andet år og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede og påse at øvrige myndighedskrav er opfyldt. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynet med en påtegning.
 
Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse foreningens regnskab og beholdninger.
 
§ 13 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Når der er forslag til forandringer af vedtægterne skal det fremgå af generalforsamlingens offentliggørelse i pressen/opslag.
 
§ 14 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst en mere end halvdelen af afgivne stemmer er for forslaget.
 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er til stede.
 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvordan man skal forholde sig med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes i ungdoms- og idrætsarbejde i Snedsted og omegn.
 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. februar 2015.
 
 
 
……………………………          
Dirigent                                         
 

SGIF INNOVATION

SGIF Innovation er en arbejdsgruppe under SGIF.
Gruppens formål er at facilitere innovation og nyskabelse i alle SGIFs foreninger.
Gruppen står til rådighed for alle foreninger, som har en idé de gerne vil arbejde videre med, men trænger til sparring og nye øjne på ideén.

I gruppen forsøger vi desuden at holde os lidt på forkant med nye idrætstrends. Hvis vi synes, noget lyder spændende prikker vi til den/de foreninger, vi mener det kan have relevans for.

Medlemmer af SGIF-Innovation

Hanne Søvndal
Engkærbro 28
7752 Snedsted
29913046
0310has@danskmetal.dk
Formand

 

Helle Fuglsang
Søndergade 21
7752 Snedsted
60884825
hellsang@mailme.dk
Medlem

Kristian Pilgaard
Stenbjergvej 44
7752 Snedsted
24404581
kristianpil@hotmail.com
Medlem

SAMARBEJDSPARTNER EVENT OG AKTIVITETER

Hovedforeningen står i sambejde med underforeningerne for en række events i løbet af året. Der er konstant udskifning i arrangementerne, men herunder et udpluk af de seneste arrangementer
 • Julebal
 • Medhjælperfest
 • THY-ROCK

Har du foreslag til nye aktiviteter, som SGIF kan kaste sig over, hører vi meget gerne fra dig.

ÅRETS LEDER

Årets leder udpeges på den årlige generalforsamling i Snedsted Gymnastik- og Idrætsforening.


Det synlige bevis på hæderen er en vandrepokal - en jubilæumspokal, som Dagmo og N. Troelsgaard skænkede foreningen i forbindelse med 40 års jubilæet i 1971.

Lederpokalen har siden 1971 været tildelt:

1971 Poul Bojer

1972 Tove Wang

1973 Poul Sørensen

1974 Børge Pedersen

1975 Karl Henning Jeppesen

1976 Henry Svankjær

1977 Chr. Yde

1978 Folmer Vestergaard

1979 Preben Jespersen

1980 Flemming Stüker

1981 Poul Erik Christensen

1982 Folmer Jeppesen

1983 Grethe Dahl

1984 Laurids Mortensen

1985 Preben Dahlgaard

1986 Thorkild Madsen

1987 Thomas Jacobsen

1988

1989

1990 Birthe Dreschler

1991 Poul E. Jespersen

1992

1993 Chr. Andersen

1994

1995 Leo Søgaard

1996 Birger Hansen

1997 Laila Kjær

1998 Leif R. Nielsen

1999 Esben Pilgaard

2000

2001 Flemming Søvndal Nielsen

2002 Flemming Søvndal Nielsen

2003 Lone Overgaard

2004 Christian Andersen

2005 Heine Madsen

2006 Margit Pedersen

2007 Steen Sørensen

2008 Dorthe Wiborg

2009 Heine Madsen

2010 Jan Bojesen

2011 Sonja Kjeldtoft

2012 Kristian Pilgaard

2013 Familien Lilleriis LArsen

2014 Hanne Søvndal

2015 Lone Korsgaard

2016 Morten Horsbøll

2017 Annemette Langballe

2018 Stine Rysgaard

LOGOMANUAL

Klik på linket herunder for at downloade SGIFs logomanualTil anvendelse på beklædning, på plakater, i annoncer, etc. kan man henvise grafikeren til disse logovarianter.
Husk: Foreningerne er ikke  ”bundet” til at anvende de anviste farvevarianter. Man må til enhver tid anvende den farve på logoet, der passer bedst i den sammenhæng, det skal anvendes
SGIF Logomanual (2.8 Mb)

Logovarianter- Hovedforening

Logovarianter - Fodbold

 

Logovarianter - Badminton

 

Logovarianter - Gymnastik

  

Logovarianter - Kroket/Petanque

 

Logovarianter - Senioridræt

 

Logovarianter - START

 

Logovarinater - Svømning

 
Tilmeld dig aktivitet og hold
Her kan du tilmelde dig hold og aktiviteter under SGIF
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores side
Snedsted Gymnastik og Idrætsforening | Øster Alle 10 | 7752 Thisted | Se tlf. nr. felt kontakt