Snedsted Gymnastik og Idrætsforening

Badminton


Om SGIF Badminton

Bestyrelsen
Hold / Træningstider

Stævnetilmelding
Tennis

Vedtægter

OM SGIF BADMINTON

Velkommen til SGIF's Badminton i Snedsted.

Har du lyst til at spille badminton i vores klub, så kan vi tilbyde fine forhold i Snedsted Hallen for alle interesserede - både børn og voksne, aktive og motionister.


I sommerhalvåret kan vi endvidere tilbyde interesserede mulighed for, at dyrke tennis-sporten på de udendørs baner ved Snedsted Hallen, hvor vores forening står for udlejning af banerne. 

På siden her bestræber vi os på, at du kan finde alle aktuelle informationer om klubben, bestyrelsen, trænere, trænings-tidspunkter, diverse aktiviteter osv.


Du kan benytte genvejene ovenfor til nem og hurtig navigation.
 

HOLD / TRÆNINGSTIDER

JUNIOR

Starter onsdag d. 1. september 2021 (17.00)

SGIF Badminton tilbyder badminton-træning for alle unge fra 1. klasse.

Træningstider pr. september 2021:
 

 U9 - U17   Mandag 17.30-19:00
 Træner: Majken Lilleris    
 Træner: Ole Larsen
 Afløser: Emil Thomsen
         U9 - U17 Onsdage 17.00-18:30
 Træner: Majken Lilleris    
 Træner: Ole Larsen
 Afløser: Emil Thomsen
   
 


Kontingent U9-U17: kr. 600

 

MOTIONISTER


I SGIF-Badminton kan du leje en bane i Snedsted Hallen på følgende tidspunkter:
 
 Mandage  19.00 - 20.00 og 20.00 - 21.00
 Torsdage (minihal)  20.00 - 21.00
   
 
 Leje af bane: 1900 kr.  

Bestilling af baner over mail: fam.lilleriis@hotmail.com

Eller kontakt Ole Larsen: 40156810

TENNIS

!Nyrenoveret tennisbane i Snedsted!

Vi har med hjælp fra frivillige og lokale sponsorer fået en helt fantastisk tennisbane i Snedsted.

Leje af bane pr. time kr. 50,00
      - Inklusiv leje af ketsjer og bolde
Mulighed for sæsonkort kr. 200,- p.p.

For leje af bane kontakt: Lars Korsgård tlf: 20489190

Tennisbanen ligger v./ Snedsted Hallen, Østre Alle 10, 7752 Snedsted

TUSINDE TAK til vores sponsorer, som gjorde det muligt!
!!Banen er igen åben per dags dato 27/4-2021!!

BESTYRELSEN

Formand
Ole Larsen
Tlf. 40156810
Næstformand
Winie Lilleriis Larsen
Tlf. 51521282

Bestyrelsesmedlem
Lars Korsgaard
Tlf. 20489190

Suppleant
Maya Robinson
Tlf. 31171332

Suppleant
Niels Smed
Tlf. 41438949

Bestyrelsesmedlem
Majken Lilleriis Larsen
Tlf. 21522507

Bestyrelsesmedlem
Vibeke Gregersen
Tlf. 25141470

Kasserer (u. bestyrelse)
Chris Andersen
Tlf. 27453696

  Webredaktør
Majken Lilleriis Larsen
Tlf: 21522507
   

 
 

STÆVNE TILMELDING

Tilmelding på BadmintonPeople


Sådan gør du:
 • Først går du ind på BadmintonPeople via dette link: " https://badmintonplayer.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/ ".
 • Logger ind. Hvis et login ikke haves, oprettes dette ved at trykket på "Opret profil".
 • Derefter trykker man på teksten "TURNERING".
 • En kasse vil nu poppe op med 3 kolonner. Her fokuserer man på den tredje fra venstre og trykker på "Tilmeld Turnering" under overskriften "TURNERINGER".
 • Dette vil føre én videre til en oversigt over alle turneringer som afholdes.
 • Herefter trykker man på "Vælg turnering"
 • Søgefeltet udfyldes efter ens egne kriterier. Et eksempel er vist herunder: 

Barnets alder omregnes til U-rækker og gælder som følgende
(gælder sæson 2021-2022):

 • Født i 2016 spiller i række U 9
 • Født i 2015 spiller i række U 9
 • Født i 2014 spiller i række U 9-1.år
 • Født i 2013 spiller i række U 9-2
 • Født i 2012 spiller i række U 11-1
 • Født i 2011 spiller i række U 11-2
 • Født i 2010 spiller i række U 13-1
 • Født i 2009 spiller i række U 13-2
 • Født i 2008 spiller i række U 15-1
 • Født i 2007 spiller i række U 15-2
 • Født i 2006 spiller i række U 17-1
 • Født i 2005 spiller i række U 17-2
 • Rækken bestemmer niveauet på spillet. Som udgangspunkt starter man i D-rækken og spiller sig derefter op ad rangstien.
 • Når man har fundet den turnering man ønsker at deltage i, trykker man på vælg, ud for arrangementets navn. 
 • Dette vil føre én videre til selve tilmeldingen. Eksempel vist nedenfor:
 • Når man er nået her til, har man valgt den turnering som man vil deltage i. Nu skal man have valgt hvem der skal deltage, i hvilken række samt kategori. 
 • Dette gøres ved at trykke på "DropDown" menuerne.
 • Ser man på eksemplet ovenfor, så står der U15D der, hvor man vælger, hvilken række man vil deltage i. Det er vigtigt at man deltager i den rigtig aldersgruppe/række. Se skemaet ovenfor.
 • I menuén ved siden af vælger man hvilken kategori man ønsker at deltage i. 
 • Det er vigtigt at man husker at trykke tilføj når det hele er udfyldt. Hvis man ønsker at deltage i flere kampe f.eks. HS, HD og/eller MD trykker man blot på tilføj hver gang inden man ændrer kategorien. 
 • Er man usikker på om man fik valgt rigtigt kan dette kontrolleres på kvitteringen som kommer frem nedenunder spillerens navn. 

Så er der kun tilbage at sige GOD KAMP! 
 

VEDTÆGTER

Vedtægter for Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings badmintonforening                                                              
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Snedsted Gymnastik- og Idrætsforenings badmintonforening, almindeligvis forkortet til SGIF badminton.
    
Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.
 
Foreningen er medlem af de for arbejdet nødvendige organisationer og er underlagt disses love og bestemmelser.
 
§ 2 Formål
SGIF badmintonshovedformål er ud fra det frivillige foreningsarbejde – ved idræt og anden kulturel virke at fremme den folkelige oplysning.
 
Foreningens primære aktivitet består i at gennemføre aktiviteter inden for badminton og tennis i Snedsted-området.
 
Andre aktivitetsområder kan optages efter nærmere aftale med SGIF’s hovedforening.
 
§ 3 Medlemskab
Som aktivt eller passivt medlem af SGIF badmintonoptages enhver, som ønsker at være aktiv udøver af idrætsaktivitet i foreningen, eller som ønsker via passivt medlemskab at støtte foreningens aktiviteter.
 
§ 4Kontingent
Kontingentet for aktivt og passivt medlemskab fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
 
§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningensmedlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
 
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har man, når man er fyldt 16 år. Valgbarhedsalderen er 16 år.Forældre til børn under 16 år er valgbare og har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse i pressen/opslag.
 
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
 
§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 
§ 7 Generalforsamlingens ledelse m. v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være fra bestyrelsen.
 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (mindst én mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer).
 
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
 
Afstemning skal, såfremt 1 medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
 
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 
§ 9 Bestyrelse – valg
Bestyrelsen for SGIF badminton varetager den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningenkan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
 
Bestyrelsen består af 3 - 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år. Bestyrelsen udpeger 1 medlem til bestyrelsen for SGIF’s hovedforening.
 
Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer den samlede bestyrelse sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Regnskabsfunktionen kan varetages af en person udenfor bestyrelsen.
 
§ 10 Foreningens relation til SGIF’s hovedforening
Foreningen SGIF badminton vil ved sin stiftelse blive tilknyttet SGIF’s hovedforening. SGIF badminton er repræsenteret af en bestyrelsesvalgt repræsentant i SGIF’s hovedforenings bestyrelse. Enhver beslutning af væsentlig karakter i SGIF badminton skal forelægges SGIF hovedforenings bestyrelse.
 
SGIF badminton kan indgå samarbejdsaftale med en anden idrætsforening, et selskab eller med en kommunal institution eller fritidsordning med samtidig underretning til hovedforeningen.
 
SGIF badminton kan tilslutte sig/udmelde sig af de relevantespecialforbund med samtidig underretning til hovedforeningen.
 
SGIF badminton kan udmelde sig af SGIF’s hovedforening med 6 måneders forudgåendevarsel til udgangen af et kontingentår. Beslutning om udmeldelse træffes på foreningens generalforsamling.SGIF badminton kan ekskluderes af SGIF´s hovedforening, hvis foreningen ikke lever op til hovedforeningens overordnede formål. Ved udmeldelse eller eksklusion mister foreningen retten til at anvende navnet SGIF.
 
 
§ 11 Tegningsret
Foreningen SGIF badmintons bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 
Bestyrelsen fører en protokol over dens forhandlinger. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 
SGIF badminton kan disponere i forhold, der alene vedrører foreningen, og i sådanne forhold tegnes foreningen af dens formand. Dog tegnes foreningen, ved økonomiske dispositioner, af dens formand og dens kasserer.
I alle forhold, der i henhold til vedtægterne kræver medvirken af foreningen træder næstformanden, ved formandens forfald, i hans sted.
§ 12 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Bestyrelsen skal inden 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisorerne.
 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
 
SGIF Badmintons bestyrelse laver senest 1. april budget for det indeværende år.
 
§ 13 Revision
Foreningen har to revisorer. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisoren er på valg hvert andet år og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
 
Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse foreningens regnskab og beholdninger.
 
§ 14 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst én mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Når der er forslag til forandringer af vedtægterne skal det fremgå af generalforsamlingens offentliggørelse i pressen/opslag.
 
§ 15Foreningens opløsning
Bestemmelse om SGIF badmintons opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst én mere end halvdelen af afgivne stemmer er for forslaget.
 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettige medlemmer der er til stede.
 
I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde SGIF’shovedforening og anvendes til ungdoms- og idrætsarbejde i Snedsted og omegn i overensstemmelse med hovedforeningens vedtægter.
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. februar 2009.
 
Tilmeld dig aktivitet og hold
Her kan du tilmelde dig hold og aktiviteter under SGIF
Tilmeld dig her
Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Snedsted Gymnastik og Idrætsforening | Øster Alle 10 | 7752 Thisted | Se tlf. nr. felt kontakt